Motto:

VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ, ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ, BUDEME U CÍLE!

Domácí řád Domácí řád ke stažení
Domácí řád ke stažení (velké písmo)

Stručný přehled standardů Standard č. 1 Veřejný závazek Domov pro seniory Luxor Poděbrady
Veřejný závazek
Veřejný závazek (velké písmo)

Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu
Metodika jednání se zájemcem
Domov pro seniory - Informace pro zájemce a žadatele

Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory (velké písmo)
O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb (velké písmo)
Ceník - fakultativní služby
Pravidla pro výplatu důchodu a úhradu za ubytování a stravu
Pravidla pro výplatu důchodu a úhradu za ubytování a stravu (velké písmo)

Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Status výboru obyvatel Charakteristika Výboru obyvatel:

Výbor je formální skupina, která je tvořena klienty Domova. Je to poradní orgán organizace. Členové výboru tlumočí nejen za sebe, ale i za ostatní klienty přání, náměty, připomínky, stížnosti, nápady a návrhy, které mohou přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Cíl: Díky spolupráci výboru obyvatel s personálem lze docílit podstatných změn, které se týkají zkvalitňování poskytovaných služeb. Snadněji tak jde naplňovat obsah standardů kvality sociální práce.

Členství: Výbor má sedm členů, kteří jsou voleni samotnými klienty Domova pro seniory Luxor Poděbrady demokratickými volbami. Členství ve výboru je dobrovolné s právem kdykoli od členství odstoupit. Po odstoupení některého z členů je volen člen nový. Klienti mají právo svého zástupce ve výboru obyvatel odvolat na základě volby většiny.

Pravidelnost schůzek: Výbor obyvatel se schází minimálně jedenkrát za měsíc v prostorách Domova – jídelna, Komunitní centrum.

Náplň schůzek výboru:

Během schůze se jedná o:

Stravě - úprava jídelníčků; návrhy jídel; která jídla a potraviny si klienti nepřejí a které naopak ano; řešení vhodnosti druhů potravin k svačinám a přesnídávkám; jednání o diabetické stravě; aktualizace cen za stravu; odhlašování a přihlašování stravy.

Zdravotním a sociálním úseku – péče personálu; léky a lékárny; vlastní nebo místní lékař; zdravotní pojišťovna; inkontinenční pomůcky; čipování úkonů; informace týkající se příspěvku na péči; rehabilitační péče.

Personálu – představení nového personálu; odchod zaměstnanců.

Provozu - otázky společenské místnosti; opravy a s tím spojená náhradní řešení situace; rekonstrukce; technické záležitosti – televizory, rádia (revize, zapojení, aj.); výtah; výzdoba Domova.

Kulturní akce – plánované výlety; návrh akcí; informovanost klientů o stavu konta výboru obyvatel.

Sociální úsek – představení nového klienta; informace týkající se změn kalkulace za služby – bydlení; strava; fakultativní služby; nástěnky; smlouvy a jiné důležité dokumenty.

Nejrůznější informace, které klienty zajímají.

Evidence schůzek:
Schůzky výboru obyvatel se účastní klienti a personál. V knize „Zápisy z výboru obyvatel” vede sociální pracovnice nebo jiný pracovník zápis. Je zde uvedena přítomnost klientů a zaměstnanců na VO a zápis obsahu sdělení. Kniha je uložena v kanceláři sociální pracovnice. Kniha je jakémukoli klientu i zaměstnanci kdykoli k náhledu.
Copyright 2019 © Luxor Poděbrady